Helhetslösningar för mark- & kanalisationsarbeten i järnvägsmiljö

Ockelbo kabelteknik har över 15 års erfarenhet inom mark- & kanalisationsarbeten i järnvägsmiljö. Vi tar oss an projekt över hela Sverige med utgång från Falun, Ockelbo och Arlandastad.

Våra policys

Läs mer om hur vi jobbar

Arbetsmiljöpolicy

Inom Ockelbo Kabelteknik AB finns verksamheter som innebär arbetsmiljörisker.  Vi följer befintliga lagar och regler, men strävar också efter att bevaka arbetsmiljön så att inga nya risker uppstår.

Detta gör vi genom:

 • att aktivt jobba med arbetsmiljöfrågor och därmed skapa förtroende för vår verksamhet från kunder, medarbetare och allmänhet,
 • att sträva efter att erhålla en arbetsmiljö som upplevs av medarbetarna som fysiskt, psykiskt och socialt god,
 • att kartlägga risk och bristområden genom regelbundna uppföljningar av arbetsskador, sjukfrånvaro och personalomsättning,
 • att med hjälp av vår företagshälsovård förebygga sjukdomar och sjukfrånvaro genom att ge våra medarbetare möjlighet till individuella friskvårdsplaner,
 • att inte acceptera missbruk av alkohol och droger, men däremot erbjuda hjälp och stöd om någon medarbetare skulle drabbas,
 • att samverkan mellan chefer, arbetstagare och skyddsombud skall leda till att erfarenheter och synpunkter på arbetsmiljöområdet tas tillvara och att arbetstagarna känner delaktighet i arbetsmiljöarbetet,
 • att sätta arbetsmiljömål och följa upp dessa kontinuerligt via skyddskommitténs möten.
Gräver vid tågspåret

Miljöpolicy

Ockelbo Kabelteknik AB skall i samråd med sina beställare och leverantörer erbjuda varor och tjänster där vi tar största möjliga miljöhänsyn.

Detta gör vi genom;

 • att uppfylla lagar, förordningar och myndighetskrav.
 • att medarbetare på alla nivåer visar miljöhänsyn i sina beslut samt är utbildade och engagerade i miljöfrågor så att vi lättare når vårt mål om ständiga förbättringar.
 • att verksamheten bedrivs på ett energi- och resurssnålt sätt, förebygga föroreningar genom att effektivisera transporterna och så långt som möjligt undvika miljöstörande ämnen.
 • att minska avfallsmängden och källsortera i så stor utsträckning som möjligt, samt prioritera användandet av återvinningsbart material.
 • att i projekt upprätta en fullvärdig åtgärdsplan för utsläpp eller olycka.

Kvalitetspolicy

Vårt målprogram skall skapa förutsättningar för att;

 • rätt kvalitet uppstår när ömsesidigt förtroende skapas i mötet mellan parter
 • kunder skall känna trygghet i att anlita oss
 • rutinmässighet kombineras med sunt förnuft och kreativt tänkande

För att nå dit skall vi;

 • arbeta mot ständiga förbättringar
 • alltid hålla hög kompetens hos våra medarbetare
 • hålla vad vi lovar
 • uppfylla och överträffa kundens krav och förväntningar så att vi förtjänar ett ryckte som yrkesskickliga, kvalitetsmedvetna och prisvärda

Nyckelfaktorer är;

 • nöjd kund
 • engagemang
 • yrkeskunskap
 • utvecklande
 • öppenhet
 • ansvarstagande
Våra tjänster
Kontakta oss